Seoses oktoobris toimuvate kohalike omavalitsuste valimistega, pani Müürileht sel aastal kandideerivatele erakondadele, valimisliitudele ja üksikkandidaatidele teele küsimused, mis puudutavad sotsiaalhoolekannet, keskkonda, linnaruumi ning kultuuri Tartus ja Tallinnas, millest meieni jõudnud vastuseid alates tänasest teemade kaupa avaldama hakkame.

Foto: Patrik Tamm

Foto: Patrik Tamm

Millised on teie ettepanekud ja planeeritud projektid motiveerimaks noori Tartusse jääma/tagasi tulema?

Valimisliit Tartu Heaks (vastas Jüri-Ott Salm)
Noorte siiajäämiseks on olulised argumendid linnakeskkonna parandamine (näiteks ühistranspordi ja kergliikluse parem korraldus, lasteaia kohatasude tõusu peatamine ja toetused laste koduseks kasvatamiseks, haridusasutuste parem seisukord, välisühenduste parandamine, parkide kasutuse mitmekesistamine). Motiveerimaks ülikoolide lõpetajaid, oleme lubanud, et tasume pärast kõrgkooli lõpetamist Tartusse elama ja töötama jäävale noorele õppelaenu osamakseid kolme aasta jooksul eluaseme soetamiseks. Eeldame, et linnaeelarvest kulub täiendavalt selleks ligikaudu 0,6 miljonit eurot aastas ja selle kulu katab omakorda siiajääjate tulumaksust laekuv panus.

Valimisliit Südamega Tartu (vastas Uuno Pungar)
Tuleb endale aru anda, et võimekust noori Tallinnast või veel hullem, välismaalt, „tagasi osta” meil pole ega saagi olema. Seetõttu pole mingite marginaalsete soodustustega, millega peavooluerakonnad üritavad valimiste eel rahvast hullutada, mõtet lolli mängida – see ei päästa Tartut väljasuremisest.

Päästab ainult nooruslik ja vabameelne Tartu vaim, millele tuleb igal võimalusel hagu juurde anda. Näiteks rajame nii Emajõe kui Anne kanali äärde ulatuslikud nudistide rannad – meie linnal on, mida näidata, ja seda ei peaks tegema mingis kõrvalises võpsikus, vaid ikka laia avalikkuse ees. Siinkohal lubame ka pisikest show-elementi: kui volikokku sisse saame, laseme valimisliiduga in corpore Anne kanali ääres püksid maha. Tasub meeles pidada, et meie linnapeakandidaat Erkki Hüva on Eesti pikima peenise konkursilt koju toonud hõbemedali.

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit (vastas Peeter Laurson)
Hea, puhas, hästi toimiv, turvaline elukeskkond on see, mis hoiab jääma ja kutsub tagasi tulema. Oluline on, et sinust hoolitakse, saad oma lastele anda maast madalast parimat haridust, sa saad teha tööd, mis sulle meeldib ning teenida palka, mis tagab kindla toimetuleku. Kogu meie programmiline tegevus on suunatud eelkõige tartlase heaolu kasvatamisele motiveerimaks ka noori Tartusse jääma ja siia tagasi tulema.

Hariduse kvaliteedi kõrgel hoidmiseks võimaldame lastehoidude, lasteaedade ja koolide õpetajatele järjepidevat täiendõpet. Tõstame lasteaia- ja kooliõpetajate palga konkurentsivõimeliseks. Tagame parimate õppevahendite kasutamise kõikides haridusastmetes. Langetame oluliselt Tartus lasteaiamaksu. Kaasame ülikoolide õppejõudusid ja oma eriala tippspetsialiste gümnaasiumidesse õpetama. Soosime ja propageerime igal tasandil hariduse andmist ja hariduslikku mitmekesisust. Anname igal aastal välja kümme neljaaastast doktorantuuri stipendiumi linna jaoks oluliste teemade uurimiseks. Loome Tartu teadlaste nõukoja, kuhu on kaasatud kõik Tartu teadlased.

Selleks, et tekiks juurde rohkem kvaliteetaega koosolemiseks oma pere ja lähedastega, sportimiseks ja tegelemiseks huvitegevustega vähendame tartlase igapäevast teel oldud aega. Suurendame liiklussõlmede läbilaskevõimet. Ehitame Vorbusele silla, teeme Riia mnt. ringteeristmiku kahetasandiliseks, sünkroniseerime foorid. Lõpetame inimeste elu keerukaks tegemise ja vähendame linnas tasulise parkimise alasid, viies need tagasi oma endistesse piiridesse. Ehitame parkimismajad nii kesklinna kui ka Maarjamõisa polikliiniku ja haigla juurde. Teeme Tartu-Tallinn rongid pikemaks ja teel oldud aja lühemaks. Seame eesmärgiks rongiga Tartust Tallinnasse jõudmise 1,5 tunniga. Leiame lahenduse Annelinna kortermajade parkimisprobleemidele. Jätkame kõnniteede ja kergliiklusteede võrgustiku väljaarendamist. Jätkame nutika ühistranspordi arendamist. Muudame ühistranspordi kiireks ja efektiivseks, kaasame ühistranspordikavasse peale busside ka taksod ning mobiil-rendiautod. Loome ööliini. Paneme käiku koolibussid ja tudengitele ekspressbussid.

Parema turvalisuse tagamiseks suurendame valvekaameratega jälgitavate piirkondade arvu, loome parema valgustuse kõnniteedele ja terviseradadele. Toome patrullivad korravalvurid tänavatele. Tõhustame narkokontrolli ja seisame vastu narkootikumide legaliseerimisele.

Hoiame tänavad ja kõnniteed puhtana. Kaitseme olemasolevaid parke ja rohealasid. Korrastame Raja tn. pargi. Jätkame Emajõe kaldaäärse ala korrastamist, muudame seda jätkuvalt atraktiivseks puhkealaks.

Hoiame terviserajad turvalisena ja korras. Rajame laste mänguväljakutele ka vanematele sportimisvõimalusi. Jätkame tervisespordi- ja jalgrattaradade rajamist ning Tartu üldist jalgrattasõbralikumaks muutmist. Jätkame spordirajatiste korrastamist ning loome uusi mängu-ja spordiväljakuid. Toetame Tartu spordiüritusi ja suurvõistlusi, Tartut esindavaid sportlasi ja spordiklubisid ning elanike süsteemset tervisetestimist ja nõustamist. Leiame viisi saavutusspordi suuna arendamiseks klubides.

Me ei lase Tartu elukeskkonda ära reostada. Hoiame ära kõrge reostusohuga tselluloositehase rajamise Tartu linna ja Suur-Emajõe jõgikonna puhtust mõjutavale alale.

Reformierakond (vastas Martin Bek)
Selleks, et noored siia jääksid või tagasi tuleksid, peab Tartus leiduma tööalaseid väljakutseid ning siin peab olemas mõnus elukeskkond. Areng neis valdkondades ei ole kindlasti lahendatav vaid ühe võluvitsaga. Uusi ning noori kõnetavaid töökohti loovad ettevõtjad. Linnavalitsus saab olla vahendaja ja toetava partneri rollis. Linn saab abistada investorite Tartusse meelitamisel, siinse elu- ja ettevõtluskeskkonna loomisel ning asjaajamise arusaadavamaks ja läbipaistvamaks muutmisel. Plaanime koostöös investorite ja kõrgkoolidega luua ka toetusfondi spin-off ettevõtete tekke hoogustamiseks. Toetame innovaatiliste valdkondade (näiteks kosmosetehnoloogia, biotehnoloogia, arvutimängutööstus jms) ärikiirendite ja -inkubaatorite, teaduspargi ning loomemajanduskeskuse tegevust, samuti rahvusvahelise ärifestivali sTARTUp Day korraldamist. Tartu arenguks on väga olulised kiired ja mugavad transpordiühendused – Tallinn-Tartu mnt peab saama neljarealiseks, Tartule peab olema tagatud kiire rongiühendus Tallinna ja Riiaga ning senisest paremad lennuühendused. Oleme valmis Tartu lennuühendusi ka rahaliselt toetama. Elukeskkonna arendamiseks jätkame kõnni- ja rattateede rajamist, kaasajastame koolimajad, korrastame jõeäärseid puhkealasid jpm. Kõik meie tegevused on kantud eesmärgist, et Tartus oleks hea elada ning ning siinsel tööturul oleks mitmekülgseid, põnevaid ja tasuvaid valikuid.

Valimisliit Tartu Eest (vastas Teele Arak)
Tartule annavad uue hingamise julged ideed, mis toovad linnale tuntava kasu ja võimaluse arenguhüppeks. Täna lahkub Tartust 70% ülikoolide lõpetajatest, sest nad ei näe Tartus piisavalt karjääriperspektiive. Tartu vajab tõmbekeskusi, mis tõstaks tartlaste elukvaliteeti ja meelelahutusvõimalusi; mis edendaks ettevõtlust ja looks uued tulevikkuvaatavad linnaosad, kus noored inimesed tahaksid elada ja töötada. See on ka üks põhjuseid, miks me nii tugevalt Arena Tartu ja perekeskuse kontseptsiooni usume. Meie kogemus teiste Euroopa linnade põhjal näitab, et tõmbekeskuse ehitamine toob linna pideva voolu turiste, kes kasutavad linna teenuseid majutus-, teenindus- ja toitlustussektorites (üks suurüritus jätab linna kaudset tulu ca 0.5 miljonit eurot!). See võimaldab ettevõtetel areneda ja maksta suuremat palka oma töötajatele sh ka luua uusi ettevõtteid, mille kaudu linn areneb ja uueneb pidevalt.

Oma rolli mängivad ka kehvad transpordiühendused, mille areng on jällegi tihedas seoses tõmbekeskustega. Noored, edumeelsed inimesed tahavad elada seal, kust on võimalik kiirelt ja mugavalt pääseda mujale maailma. Lisameetmena võiks tudengitele võimaldada ka õppelaenu tagasimaksmist linna poolt, kui nad jäävad peale ülikooli lõpetamist Tartusse elama ja töötama.

Keskerakond (vastas Triin Lukk)
Arvestades, et võrreldes Tallinnaga on Tartu palgad suhteliselt väiksemad, ent kinnisvara (sh üüri) hinnad pea sama suured, peame vajalikuks eelkõige ülikoolilõpetajate Tartusse jääma meelitamiseks rajada siia munitsipaalmajad noortele spetsialistidele. Koostöö Tartu ülikooliga arendab samuti kohalikku ettevõtluskeskkonda – linn andis näiteks ülikoolile maa, et ehitada uus IT-maja. Sarnast koostööd jätkame kindlasti ka tulevikus. Tartu ülikoolide potentsiaali saab ära kasutada teadusmahuka tootmise arendamiseks, tarkade lahenduste välja töötamiseks jne. Linna roll on soosida ettevõtlusega alustamist ja ettevõtete Tartusse kolimist erinevate toetusprojektide, tugikeskuste, arenguprogrammide jmt kaudu. See toob töökohad ja tõstab palka. Ka linnakeskkonna parandamine (puhkamis- ja liikumisvõimaluste laiendamine igas eas tartlastele, lasteaedade ja koolide renoveerimine, mänguväljakute rajamine jne) soosib kindlasti noorte Tartusse jäämist.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond (vastas Gea Kangilaski)
Tartu arengus on kahtlemata oluline roll noortel ja ettevõtlikel tartlastel. Selleks, et noored eelistaksid jääda või mujalt tulla just Tartusse kõrgharidust omandama, tahame anda tudengitele võimaluse olla Tartu täieõiguslikud linnakodanikud. Selleks anname esimese sammuna kõigile Tartu sissekirjutusega tudengitele toetuse eluaseme eest tasumiseks ehk tudengitoetuse. Et noored tunneksid, et nende sõna linnas tõesti maksab, selleks tahame linnajuhtimise nii gümnaasiumiõpilastele kui tudengitele oluliselt rohkem avada. Plaanime luua noorte esindajatele hääleõigusliku ligipääsu volikogu ja linnavalitsuse komisjonidesse ning pingutada digiosaluse arendamise nimel – eriti just noored peavad oluliseks võimalust kommenteerida volikogusse jõudnud eelnõusid linna kodulehel või mobiiliäpi kaudu mugavalt mistahes neile sobival ajal. Linn omalt poolt peab tagama, et tehtud ettepanekuid ka tõesti komisjonides käsitletaks ja neile sisukalt vastataks.

Veel olulisem on, et Tartus leiduks piisavalt tasuvaid ja nutikaid töökohti, mis pakuksid noortele eneseteostust ja nii ka võimalust jääda Tartusse pärast õpingute lõpetamist. Töökohtade nimel peab linn üheskoos ülikoolide ja ettevõtjatega senisest rohkem pingutama arendamaks teadusmahukat ja innovaatilist ettevõtlust. Oluline roll on siin täita loodaval Tartu Ülikooli Delta hoonel, mis kesklinnas asudes koondab IT, majanduse ja ettevõtluse inkubaatorid. Meil on kavas luua ülikoolide kogemustele tuginedes professionaalne tugisüsteem uutele IT-ettevõtetele ja teistele kõrgkoolidest välja kasvavatele teadus- või tehnoloogiamahukatele iduettevõtetele. Linna ettevõtluse tugistruktuuris arendame välja teenused just tudengifirmadele. Selleks, et toetada ülikoole ja ettevõtjaid uute töötajate, kaasaegsete diginomaadide meelitamisel Tartusse asutame välistudengitele ning teistele siia saabunud välismaalastele ja välismaalt naasvatele Eesti peredele Tere-keskuse, mis aitaks inimesi keeleõppes ja igapäevases asjaajamises. Kindlasti on noortele oluline maailmas ringi vaadata ja mujalt kogemusi ja teadmisi hankida – tahame seista selle eest, et tagasitulek oleks mugav mis tahes ajal.

Tartu elukeskkond on juba praegu nii mitmeski mõttes parem kui Tallinnas, siiski saame veel palju ära teha, et koos töökohtadega areneksid ka vaba aja veetmise, huvitegevuse ja kultuuri nautimise võimalused. Eriti oluline on ülikoolilinnale teadvustada avatud ja sõbraliku suhtlemis- ja elukeskkonna hoidmise vajalikkust. Mitmekesine, sh vikersõbralik kultuurikeskkond, head bussi-, rongi- ja lennuühendused, kaasaegne linnaruum ning avatus, sõbralikkus ja sallivus – kõik see kutsub noori siia tulema ja jääma.

Müürileht ei saanud tagasisidet Eesti Konservatiivselt Rahvaerakonnalt ja Eestimaa Ühendatud Vasakparteilt.