Kuigi teiste Ida-Euroopa riikidega võrreldes on Eesti vabakutseliste loovisikute loometoetuse skeem eesrindlik, on endiselt vastuseta küsimus, millal saavad loometööks mõeldud stipendiumid ja toetused tähenduse ka töötuskindlustus- ja pensionisüsteemis.

Foto: Chris Curry / Unsplash
Foto: Chris Curry / Unsplash

Korraldasin suve hakul koos ungari kolleegi Katalin Erdődiga veebiseminaride sarja, et kaardistada vabakutselistele kultuuritöötajatele suunatud kriisitoetuse meetmeid COVID-19 pandeemia esimese laine ajal. Meie arutelude keskmes oli Ida-Euroopa regioon, kus Eesti tõusis esile hästi toimiva loometoetuse mudeliga. Eriolukorras oli loometoetuse suur eelis, et riik ei pidanud kibekiiresti uut meedet leiutama.

Loometoetust saavad Eestis taotleda vabakutselised loovisikud, kes tegelevad loometegevusega autori või esitajana, kui nad on kaotanud sissetuleku. Toetuse suurus on seotud miinimumpalgaga, mis oli 2020. aastal 584 eurot kuus. Varasematel aastatel on loometoetusi vajanud umbes sadakond loovisikut aastas. Kevadise eriolukorra ajal eraldas valitsus loometoetuse väljamaksmiseks täiendavad 4,2 miljonit eurot. 2020. aastal jagati koostöös loomeliitudega toetusi 5,2 miljoni euro ulatuses enam kui 1000 loovisikule (täpsed numbrid avaldatakse veebruaris). Kõikidele vajajatele kriisiabi vahenditest siiski ei piisanud, need ammendusid septembri lõpus. 2021. aastaks valitsus lisavahendeid ei eraldanud ja selle artikli ilmumise ajaks on eelarve juba otsakorral. Loodetavasti on kultuuriministeerium ja loomeliidud võidelnud välja lisarahastuse või töötavad selle nimel praegu. Loometoetus on hästi toimiv kriisimeede ja lisaraha on hädasti vaja! Võtan oma artiklis vaatluse alla ka loometoetuse suuremad puudused.

Loometoetuse tugevused

Koroonakriis tõi esile mitmed loometoetuse tugevused. Kõige olulisem on, et loometoetus on vajaduspõhine. Selle taotlemiseks ei ole kindlat tähtaega, maksimaalne toetuse saamise periood on 12 kuud. Ida-Euroopa riikide kriisimeetmeid võrreldes torkas silma, et sageli rakendati meetmeid üksnes eriolukorra ajal märtsi keskpaigast kuni mai lõpuni. Ühtlasi olid kultuuritöötajatele suunatud kriisiabi mudelid väga erilaadsed: Sloveenias ja Tšehhis maksti vabakutselistele eriolukorra ajal otsetoetust, Rumeenias seoti kriisitoetus autorilepingutega, Poolas said kultuuritöötajad abi pigem väikeettevõtjatele suunatud toetustest, Ungaris vabastati loovtöötajad neljaks kuuks maksukohustusest. 

Kultuuritöötajate sissetulekute kompositsioon on mitmekesine ning selle asjaoluga arvestamine teeb loometoetusest eeskujuliku loovisikute toetamise vahendi.

Mitmel pool kuulutati kriisiabi eesmärgil välja tiheda konkurentsiga projektitoetuste või stipendiumide rahastusvoorud, Ungaris näiteks Trianoni rahu 100. aastapäeva mälestamiseks loodud konkurss, millel on ühtlasi ideoloogiline mõõde. Iga toetusmeede seadis loovisikutele erinevad tingimused ja mõnikord jäid kultuuritöötajad nende vahele lõksu. Eestis ei olene loometoetuse saamine sellest, mis makse loovisik tasub, kas ta tegutseb füüsilise või juriidilise isikuna või kas tema sissetulekud on korrapärased. Kultuuritöötajate sissetulekute kompositsioon on mitmekesine ning selle asjaoluga arvestamine teeb loometoetusest eeskujuliku loovisikute toetamise vahendi.

Loometoetuse puudused

Ometi ei ole loometoetus kaugeltki täiuslik. Koroonakriisi valguses joonistus kõige teravama puudujäägina välja, et seda ei saa taotleda loomealade tugiteenuste pakkujad. Õigus loometoetusele on ainult autoritel ja esitajatel. Eriolukord katkestas aga täpselt sama ootamatult veel paljude teiste loomesektoris töötavate vabakutseliste töö, nagu meistrid, tehnikud, pedagoogid, näitusegiidid, grimeerijad jpt. Raskesse olukorda sattusid ka tudengid. Kultuuriministeerium ei pakkunud välja lahendusi, kuidas toetada kultuuri tugistruktuurides töötajaid.

Vabakutseliste loovisikute toetamiseks loodud meetmete kõige suurem puudujääk on seotud ligipääsuga sotsiaalkaitsesüsteemile. Arutelud loovisikute sotsiaalse kindlustustunde üle keskenduvad tavaliselt ravikindlustusele, kuid kõik muud sotsiaalsed garantiid kipuvad vabakutseliste loovisikute toetamisega seotud aruteludes tähelepanu alt välja jääma. Vahelduseks tasub küsida, milline on vabakutseliste loovisikute perspektiiv saada tulevikus pensioni. Eestis peab riikliku vanaduspensioni saamiseks olema vähemalt 15 aastat pensionistaaži, mille arvestamise aluseks on miinimumpalk. Vabakutseliste loovisikute sissetulek koosneb suuresti stipendiumidest, projektitoetustest, litsentsitasudest ja teoste müügist. Sellistele sissetulekutele ei rakendu sotsiaalmaks ja need ei lähe pensionistaaži arvutamisel arvesse. See kehtib kõikide kultuurkapitali stipendiumide, nende hulgas näiteks „Ela ja sära” kohta. Üldiselt ongi nii, et vabakutselise loovisikuna töötamine ei anna loometöötajatele kuidagi pensionistaaži. Kes pensionistaaži täis ei saa, sel on õigus rahvapensionile. 2020. aastal oli rahvapensioni määr 221.63 eurot.

Loometoetus, „Ela ja sära” ning teised erialaseks tööks mõeldud stipendiumid tuleb liigitada tööga võrdsustatud tegevuseks, nii et neil tekiks tähendus ka töötuskindlustus- ja pensionisüsteemis.

Loometoetuse lõppemise järel saab loovisik seda uuesti taotleda alles kahe aasta möödudes. Mis saab eriolukorra ajal loometoetust taotlenud loovisikutest kevadel? Kirjutan neid ridu detsembri lõpus. Tallinnas ja Ida-Virumaal on kultuuriasutused suletud, viiruse teine laine aina hoogustub ja ennustatakse majandussurutise süvenemist. Mis valikud on loovisikul, kelle loometoetus lõpeb, kuid sissetulekud ei ole taastunud? Loogiline samm oleks võtta end töötuna arvele, ent kahjuks pole sellisel loovisikul õigust töötukassa hüvitistele ja toetustele. 

Töötutoetuse saamise eeltingimus on, et inimene on olnud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul vähemalt 180 päeva hõivatud töö või tööga võrdsustatud tegevusega. Loometoetust ei loeta tööks ning selle saamise ajal tohib juurde teenida ainult poole miinimumpalga ulatuses. Eriolukorra ajal lõdvendati ajutiselt tingimusi, nii et poole aasta vältel tohtis toetuse saaja igakuiselt juurde teenida ühe miinimumpalga. Töötutoetuse tingimustele vastamiseks oleks ta pidanud siis teenima sendipealt 584 eurot kuus. See on teoorias võimalik, kuid praktikas ebarealistlik. Mõned loovtöötajad võtavad ennast sellegipoolest ravikindlustuskaitse saamiseks töötuna arvele. Iroonilisel kombel koguneb töötuna arvel olemise ajal lõpuks ometi pisut pensionistaaži. Tõsi, pensionistaaži arvestatakse ka loometoetuse ja doktoranditoetuse saamise ajal.

Sotsiaalkaitse vajab reformi

Miks on nii, et mitmed vabakutselistele kultuuritöötajatele suunatud toetusmeetmed hoopis süvendavad loovisikute sotsiaalkaitse probleeme? Kuidas olukorda parandada? Head eeskuju näitab kunstniku- ja kirjanikupalk, millega käivad kaasas kõik sotsiaalsed garantiid. Soovin, et poliitikud ja ametnikud ei unustaks sotsiaalse turvatunde tähtsust ka teiste toetusmeetmete puhul. Loometoetus, „Ela ja sära” ning teised erialaseks tööks mõeldud stipendiumid tuleb liigitada tööga võrdsustatud tegevuseks, nii et neil tekiks tähendus ka töötuskindlustus- ja pensionisüsteemis. Töötutoetuse saamise tingimusi tuleb avardada, nii et vabakutselised kultuuritöötajad pääseksid sellele ligi. Ootan loomeliitudelt aktiivsemat huvikaitsetööd.

Kunstivaldkonnas on sotsiaalmaksuga kaetud sissetulekud seotud peamiselt näitustel osalemise ja õpetamisega. Uue teose loomist grupinäitusele tasustatakse 50–500 euroga. Eesti Kunstiakadeemias on madalaim tasu kahe ainepunkti mahus õppeaine eest 500 eurot – see ei ole kuupalk, vaid brutosumma, mis makstakse välja semestri lõpus. 2021. aastal on sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 584 eurot. See määr on viimastel aastatel väga kiiresti kasvanud, näiteks 2015. aastal oli lävi veel 355 eurot. Töötasud seevastu ei kasva üldse ja sotsiaalmaksu miinimumlävest ülehüppamine muutub igal aastal raskemaks. Vaesemates valdkondades, nagu kunst, on see latt juba praegu kättesaamatu. 

Kui soovime, et vabakutselistele kultuuritöötajatele ja kõigile teistele prekaarsetele töötajatele oleks Eesti ühiskonnas tagatud elementaarne sotsiaalne turvatunne, siis selle saavutamiseks on ainult kaks võimalust. Üks on töötasude (mitmekordne!) suurendamine, nii et need suudaksid pidada sammu miinimumpalgaga. Teine võimalus on haakida sotsiaalkaitsesüsteem lahti miinimumpalgaga seotud sotsiaalmaksu lävest.

Artikli trükiversioonis esitas autor väite, et loometoetuselt ei arvestata pensionistaaži. See ei vasta tõele ja autor vabandab väärinfo levitamise pärast. Väide põhines Sotsiaalkindlustusametilt saadud suulisel infol ja amet vabandab samuti. Kultuuriministeerium on lubanud täiustada infot oma kodulehel ja kirjutada selges keeles lahti loometoetusega kaasnevad kohustused ja õigused. Veebis ilmub artikli parandatud versioon.

Airi Triisberg on kriitik, kuraator, pedagoog ja kultuurikorraldaja. Ta on tegelenud kümmekond aastat vabakutseliste kultuuritöötajate huvikaitsega ning tegutseb sageli kunsti, teooria ja liikumispoliitika kokkupuutekohtadel.