Eesti loomeliidud koostasid Tallinna linnavalitsusele avaliku pöördumise seoses Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneeringuga.

Kultuurikatla vana lammutatud estakaad, mille asemele ehitatakse uus. Foto: Anna-Liisa Unt

Kultuurikatla vana lammutatud estakaad, mille asemele ehitatakse uus. Foto: Anna-Liisa Unt

Loomeliidud ja kultuuriasutused ei pea õigeks ega põhjendatuks Tallinna Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneeringu muudatust, kuna see muudab võimatuks Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi (EKKM) tegevuse jätkamise Põhja pst 35 krundil. Planeeringusse viimasel hetkel tehtud muudatus kaotab Kultuurikatla aia, EKKMi hoovi ning kõik muusemi kõrvalhooned. Detailplaneeringu lähteseisukohtade järgi kavandati krundile EKKMi terviklikku mitme etapilist arendust sünergias Tallinna Kultuurikatlaga, krundi sisemusse liigendatud pargilist ruumi ning väikesemahulisi kultuuri- või ärifunktsioonis hooneid. Viimase muudatuse tagajärjel muutub avalikus omandis oleva maa sihtotstarve ühemõtteliselt ärimaaks, kuhu kavatsetakse rajada 13 000 ruutmeetrist äripinda.

Vastuolu EKKMi tulevikuplaanidega

EKKM on aktiivse, rahvusvahelise ja külastajate rohke kultuuriasutusena Põhja pst 35 krundil tegutsenud alates 2007. aastast. Seitsme aasta jooksul on muuseum kujunenud Eesti kunstielu üheks sõlmpunktiks, oluliseks kunstiinstitutsiooniks Tallinnas ja kogu Eestis, mis koostöös teiste muuseumide, galeriide ja näitusepaikadega rikastab kohalikku kunstielu. Oma lühikesest tegutsemisajast hoolimata on EKKM palju kaasa aidanud kultuurielu käivitamisele ka Tallinna mereäärsel alal ning loonud keskkonna, mis on aktiivne ka muuseumi näituste programmi väliselt. Seal on toimunud suurel hulgal raamatuesitlusi, avalikke loenguid, seminare, kontserte, teatri- ja tantsuetendusi, jpm. Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneeringusse viimasel hetkel enne kehtestamist sisse viidud muudatused ei arvesta EKKMi juba mitmeid aastaid töös olnud arenguplaanidega ning muudavad EKKMi tegevuse jätkamise võimatuks.

Vastuolu linnaruumi kvaliteetse arengu eesmärgiga

Käesoleva planeeringu tellija, samuti Põhja pst 35 omanik ja otsustaja on Tallinna linn. Planeeringu koostamist alustati 2010. aastal igati õigesti – koostati põhjalikud lähteseisukohad ja kaasamiskava, planeering telliti avaliku raha eest, koostamises osalesid tunnustatud arhitektid. Põhja pst 35 kinnistut käsitleti kui peamiselt kultuurile suunatud arenevat maa-ala, kus väärtustatakse muuhulgas olemasolevaid ehitisi ja seni toimivaid funktsioone. Nüüdseks, enne planeeringu kehtestamist, on dokumendist järele jäänud vaid väheolulised elemendid. Planeeringuga kehtestatakse eelkõige maksimaalselt võimalikud brutopinnad ärihoonetele. Töö algsed eesmärgid on unustatud ja avaliku ruumi seostatud lahendused on dokumendist kadunud.

Euroraha väärkasutamine

Planeeringu koostamine projektina „Tallinna avamine merele” on rahastatud Euroopa Liidu ja omafinantseeringuna Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti poolt. Valminud planeering ei vasta rahastusprojektis püsitatud eesmärkidele, eriti avaliku linnalise ruumi arendamisele. EL raha taotlemisel märgiti loodavate tulemustena muuhulgas järgmist: selgitatakse planeeringualal välja üldised ja avalikud huvid, erahuvid, tagatakse tasakaalustatud areng; tagatakse samaaegselt traditsioonilise keskkonna säilimine kui ka areng, nende vaheline tasakaal; valminud planeering, eriti selle viimased muudatused, on suures vastuolus projekti algsete eesmärkidega.

Allakirjutanud taotlevad kultuurifunktsioonide paindliku arendamise võimaluse säilitamist, olemasolevate väärtuslike ehitiste (eriti Kultuurikatla estakaadi põhjapoolse, maapinnaga seotud osa) arvestamist ja Põhja pst 35 sihtotstarbe säilitamist põhimahus ühiskondlike ehitiste maana. Planeeringuga kavandatavad krundipiirid peavad arvestama praegust ruumikasutust ning EKKMi arenguks võimaluste säilitamist vähemalt esialgses planeeringus kavandatud viisil.

Eesti Arhitektide Liit
Eesti Kunstnike Liit
Eesti Arhitektuurikeskus
Eesti Disainerite Liit
Eesti Disainikeskus
Eesti Heliloojate Liit
Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing
Eesti Maastikuarhitektide Liit
Eesti Näitlejate Liit
Eesti Lavastuskunstnike Liit
Eesti Lavastajate Liit
Eesti Kujundusgraafikute Liit
Eesti Kirjanike Liit
Eesti Tantsukunstnike Liit
Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus
Tallinn Music Week
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus
Eesti Arhitektuurimuuseum
Eesti Kunstimuuseum
Tartu Kunstimuuseum
Tartu Kunstnike Liit
Kunstikriitika Kombinaat MTÜ
Eesti Tantsuagentuur
MTÜ Kultuurikatel
Linnalabor MTÜ

Homme kell toimub 15.00 toimub Põhja-Tallinna Valitsuses, Niine tn 2, ruumis 209 Kultuurikatla, Linnahalli ja mere vahelise ala detailplaneeringu avalik arutelu.