Loed Sirpi, Müürilehte, Vikerkaart või hoopis Kunst.ee’d? Osale lugejauuringus! Tartu Ülikooli ajakirjanduse uurijad viivad läbi küsitlust, et selgitada välja lugejate ootusi kultuuriajakirjandusele Eestis.

Müürilehe oktoobrinumbris on fookuses kogukonnad.

Müürilehe oktoobrinumbris on fookuses kogukonnad.

Lugejaküsitluses on SA Kultuurilehe väljaannete kõrval vaatluse alla võetud ka Müürileht ja selle lugejad ning kõigil on võimalus tagasiside andmise kaudu Müürilehe arengule toeks olla või aidata kaasa kultuuri huvitavamale ja mitmekülgsemale kajastamisele ajakirjanduses laiemalt.

Inimeste meediakasutusel, huvidel ja arvamustel on ajakirjandusele mõju ning kultuuri kajastaminegi sõltub paljuski nendest samadest teguritest.

Kultuuriministeerium eesmärk on uuringu kaudu saada põhjalik analüütiline ülevaade Eesti kultuuriajakirjandusest. Uurimistulemused selguvad 2016. aasta suveks.