Kultuuriministeerium täpsustas raadioteenuse osutamise tegevuslubade kõrvaltingimusi, tänu millele kuuleb tulevikus raadiost rohkem eesti muusikat.

Täpsustatud kõrvaltingimuste järgi on raadiojaamadel edaspidi kohustus edastada senisest rohkem Eesti autorite muusikateoseid. „Uue konkursiga antavad tegevusload määravad muuhulgas ära selle, et vähemalt veerand eetris kõlavatest muusikateostest oleks Eesti autorite poolt loodud. Lisaks sellele, et nii pääseb Eesti autorite mitmekesine helilooming rohkem esile, tähendab see omamaistele autoritele ka suuremat sissetulekut, sest autoritasusid makstakse esituste arvu pealt,” selgitas Kultuuriministeeriumi peaspetsialist Indrek Ibrus. Varasemalt sisaldus tegevuslubades samuti nõue Eesti autorite teoste edastamiseks, ent täpsustatud sõnastus arvestab just muusikateoseid.

Ministeerium täpsustas lisatingimustes muidki raadioprogramme puudutavaid asjaolusid. Nii on näiteks väljaspool Tallinna tegutsevatel regionaalse raadioteenuse pakkujatel kohustus edastada kohalikku elu kajastavaid saateid päevasel ajal vähemalt 5% ulatuses programmimahust.

Lisatingimuste seadmine on kultuuriministri seadusejärgne õigus, mis aitab tagada meediateenuste mitmekesisust. Meediateenuse tegevusloa tingimusi võib täiendada nõuetega, mis täpsustavad Eesti autorite teoste ja Eesti riigi rahalisel toetusel valminud audiovisuaalteoste miinimummahtu programmis, muusikasaadete, sõnasaadete, sealhulgas uudistesaadete osakaalu programmis, levipiirkonna elu kajastavate saadete mahtu programmis. Samuti nõuetega, mis puudutavad levipiirkonda, peamist sihtrühma ning sõnasaadete keelt.

Konkursi raadioteenuse edastamise tegevuslubadele korraldab Tehnilise Järelevalve Amet (TJA). Iga tegevusloa saaja selgitatakse TJA poolt välja valikmenetluse käigus.