Detsembrikuus ilmus Tallinna Ülikooli Kirjastuselt Rein Raua algupärane uurimus „Mis on kultuur? Sissejuhatus kultuuriteooriatesse”, mis annab kompleksse ülevaate kultuuriteooria ainest, selle olulisematest probleemidest, meetoditest ja koolkondadest. 6. veebruaril kell 16.00 peab autor TLÜ auditooriumis A-543 loengu „Mis on kultuur?”, kus tutvustab oma uue raamatu teemasid. Loengule järgneb kell 17.30 raamatu esitlus Ülikooli Astra hoone Teabeskuse fuajees (ruum A-1A03).

Teatav ettekujutus kultuuri toimimisest – ehk teisisõnu kõigest sellest, mis inimestel aitab muuta tähenduslikuks oma elukeskkonda ja oma kohta selles – on tänapäeval oluline igale iseseisvalt mõtlevale inimesele; humanitaar- või sotsiaalteaduste valdkonnas tegutsejale on see aga lausa vältimatu. Sellist ettekujutust raamat „Mis on kultuur?” pakkuda üritabki.

Esmalt ja peamiselt tutvustatakse lugejale kõiki olulisemaid vaatenurki, mida tänapäeva teaduse poolt mäletatavas ulatuses on kultuuriliste nähtuste analüüsimisel rakendatud. Teisalt aga osutatakse, kuidas neid seisukohti või nende kombinatsioone on võimalik kasutada nii meie igapäevase kultuurikeskkonna kui ka meie kultuurilises mälus sisalduva ainese kriitilisel mõtestamisel.

Moodsate teooriate kõrval on pühendatud päris palju ruumi kultuuriteoreetilise mõtte ajaloolisele taustale, sealhulgas ka käsitlustele, mis on nüüdseks käibelt kadunud. Seda sellepärast, et ka
uuemaid teooriaid on lihtsam mõista teades, millistele väidetele
oponeerides on nad oma põhiseisukohad sõnastanud. Samuti on kasulik olla traditsiooniga kursis, et tunda uudsusele pretendeerivates väidetes, ka enda omades, teinekord ära hästi ümbersõnastatud vana.

Semiootik Mihhail Lotman märkis, et raamat täidab olulise lünga eesti kultuuriloolise kirjanduse maastikul. „Tegemist on esimese eesti algupärase käsitlusega, mis annab kompleksse ülevaate kulturoloogia ainest, selle olulisematest probleemidest, meetoditest ja koolkondadest. On tunda, et tegemist ei ole üksnes kabinetiteadlase, vaid õpetajaga, kelle kõrge erudeeritus on õnnelikult kombineeritud kütkestava esituslaadiga,” lisas ta. Lotmani hinnangul võib Rein Raua monograafiat kasutada õpikuna, kuid see on siiski midagi rohkemat: originaalne ja kohati isegi heas mõttes provokatiivne jutustus kultuurist.

Kirjandusteadlane, Vikerkaare peatoimetaja Märt Väljataga sõnas, et „Mis on kultuur?” on selges keeles, laiahaardeline ja loogiliselt ülesehitatud käsitlus, mis pakub tabavaid kokkuvõtteid paljude mõttemeistrite vaadetest. Ta tõi välja, et lisaks kultuuriteoreetikutele kitsamas mõttes on kõne all ka filosoofid, keele-, kirjandus-, poliitika- ja kunstiteadlased, kelle ideid on viimase sajandi vaimuelu mõistmiseks kasulik tunda. „Raamatu originaalseim osa on „Kultuuri analüüsi töövõtted”, mis annab kasulikke näpunäiteid, kuidas kultuurinähtusi viljakalt käsitleda,” leidis Väljataga.

„Mis on kultuur?” ilmus riikliku programmi „Eestikeelsete kõrgkooliõpikute koostamine 2008-2012„ toel Tallinna Ülikooli kirjastuse ja Eesti Keele Sihtasutuse ühisväljaandena. Raamat kuulub TLÜ kirjastuse sarja Gigantum Humeris.