Kultuuriministeerium saatis kooskõlastusringile etendusasutuse seaduse muudatused, mis täpsustavad loomingulises valdkonnas töölepingute sõlmimise korda.

Muudatused viivad õigusakti kooskõlla Euroopa Liidu Nõukogu tähtajalise töö direktiiviga ja puudutavad üksnes neid etendusasutuse seaduse sätteid, mis on seotud loominguliste töötajate töösuhte reguleerimisega.

Kehtiv etendusasutuse seadus annab õiguse sõlmida etendusasutuse loomingulise juhi ja loomingulise töötajaga tähtajaline tööleping kuni viieks aastaks ning ei ole piiranguid, kui mitu korda järjest võib tähtajalist töölepingut sõlmida.

Euroopa Liidu Nõukogu raamkokkulepe tähtajalise töö kohta näeb aga ette, et seadusandluses peavad olema loodud ka meetmed, mis aitavad hoida ära järjestikuste tähtajaliste töölepingute sõlmimise kuritarvitamist. Seetõttu sisaldub eelnõus ettepanek sätestada järjestikuste tähtajaliste töölepingute sõlmimise ja pikendamise maksimaalne kordade arv ja tähtajalise töösuhte maksimaalne kogukestus.

Kooskõlastusringile saadetud eelnõu järgi võiks loomingulise töötajaga tähtajalist töölepingut sõlmida samal töökohal samasisulise töö tegemiseks kuni kolm korda järjest. Seejuures ei tohi tähtajalise töösuhte kogukestus ületada kümmet aastat. Erandiks on etendusasutuse loomingulise juhiga sõlmitavad tähtajalised töölepingud, mis ei muutu järjestikuse pikendamise tulemusel lõpuks tähtajatuks.

2010. aasta oktoobris algatas Euroopa Komisjon Eesti Vabariigi suhtes rikkumismenetluse, sest komisjoni hinnangul puuduvad Eesti siseriiklikus õiguses meetmed, mis hoiaksid ära järjestikuste tähtajaliste töölepingute sõlmimise kuritarvitamise. Kavandatavad muudatused kõrvaldavad selle rikkumise etendusasutuse seaduse raames ja aitavad viia Eesti seadusandluse kooskõlla Euroopa Liidu Nõukogu raamkokkuleppega tähtajalise töö kohta.

Etendusasutuse seaduse muutmise eelnõu saadeti täna kooskõlastusringile teistele ministeeriumidele, linnade liidule ja maaomavalitsuste liidule, samuti arvamuse avaldamiseks muusika- ja teatrivaldkonna asutustele ja ühendustele. Kooskõlastusring kestab kuni 8. maini.