Kultuuriministeerium kuulutas eile välja riigihanke kultuuriajakirjanduse uuringu läbiviija leidmiseks. Uuring lähtub soovist saada tervikpilt Eesti kultuuriajakirjanduse sisulisest mitmekesisusest, uutest väljakutsetest ja väljaannete lugejaskonnast.

Kultuurilehtede Sirp ja Müürileht ühisnumber.

Kultuurilehtede Sirp ja Müürileht ühisnumber.

„Kui seni on uuritud Eesti kultuurimeediat üsna episoodiliselt või üksikute väljaannete kaupa ning keskendutud vaid spetsiifilistele allteemadele nagu auditooriumi koosseis või väljaannete sisu, siis nüüd kavandatav uuring peaks vaatluse alla võtma Eesti mitmekesise kultuuriajakirjanduse kõik tahud,” rääkis Kultuuriministeeriumi audiovisuaalvaldkonna peaspetsialist Indrek Ibrus. „Eestis ilmub mitmeid pikkade traditsioonidega väljaandeid, aga nende kõrvale on loodud ka uusi, sealhulgas omaalgatuslikke kultuuriväljaandeid, mida pole meediasotsioloogiliselt veel uuritud. Loodame uuringust andmeid mitte ainult trükimeedias, vaid ka teles, raadios, internetis avaldatud kultuuriajakirjanduse kohta,” täiendas Ibrus.

Kultuuriajakirjanduse uuring peab hõlmama nii meediasisu statistilist monitooringut, kultuurikäsitluste kvalitatiivset süvauuringut, intervjuusid autorite ja toimetajatega toimetuste töökorralduste ja väljakutsete kohta, samuti väljaannete auditooriumide uuringut. Uuringu lahutamatu osa on ka selle tulemusi tutvustavate seminaride korraldamine.

Uuringutulemused selguvad 2016. aasta suveks, mis annab uuringu läbiviijale piisavalt aega ettevalmistusteks, andmekogumistööks ja põhjaliku analüüsi tegemiseks.

Vaata lisaks hanketeadet ja –dokumente Riigihangete registris.